Cubehopper MK2 Cctalk MC 22.10-23.89mm Dia 1.50-2.09mm Thickness

: 10-2000-40

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

 • Dzi?ki kwadratowej podstawie, wylot monet mo?e by? skierowany w dowoln? stron?, w zale?no?ci od potrzeb Klienta. Mo?liwo?? ?atwego i szybkiego przystosowania do ró?nych walut.
 • Najwy?szej jako?ci elektronika po??czona z czujnikami wyj?cia monet zabezpieczaj? hopper przed przypadkowym zacinaniem (czujnik powinien by? chroniony przed brudem i ?ród?em ?wiat?a).
 • Dost?pny równie? w wersji Duo Hopper, która mo?e wydawa? 2 ró?ne nomina?y monet.
 • Cechy charakterystyczne:
 • Przyjmuje monety o ?rednicy od 18 do 31 mm i grubo?ci od 1,5 do 3,2 mm (wszystkie monety euro za wyj?tkiem monety 1 c)
 • Dost?pny w wersji ccTalk lub równoleg?ej z uniwersalnym dyskiem na monety euro o nominale 0,50 c - 1,00 euro - 2,00 euro
 • Dost?pny w wersji Duo Hopper z dodatkowym czujnikiem pomiaru ?rednicy monet i 5 specjalnymi poleceniami ccTalk do wydawania ró?nych nomina?ów monet
 • Ma?y, kompaktowy i ?atwy w monta?u dzi?ki prakty-cznemu zestawowi monta?owemu (w komplecie)
 • System nap?du Sun & Planet zapewnia optymaln? prac? hoppera przy minimalnym poborze pr?du (od 350 mA do 850 mA, max.2 A przy 24 Vdc)
 • System Sun & Planet zwi?ksza pojemno?? hoppera: przy zastosowaniu dwóch nadstawek (maksymalnie 2 nadstawki) mo?e pomie?ci? i policzy? ponad 1.200 monet o ?rednicy 24 mm
 • System auto-reverse zabezpieczaj?cy przed przypadkowym zacinaniem
 • Jako opcja, dost?pny jest dodatkowy czujnik optyczny potwierdzaj?cy wydanie monety