Przycisk Combo Ma?y okr?g?y - bia?y

: 26-2060-9

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

  • Przyciski te s? podobne pod wzgl?dem kszta?tu i wielko?ci jak w tradycyjnych pod?wietlanych przyciskach, ale wyposa?one s? w prze??cznik subminiaturowy umo?liwiaj?cy wi?cej miejsca pod panelem przycisków.
  • Zaprojektowany, aby wytrzyma? wycieki i sklejanie, dla wysokiej niezawodno?ci i d?ugiej ?ywotno?ci, testowany na 10 milionów cykli +.
  • Pe?na grubo?? 0,5 mm na zaciskach lampy pewnie trzyma ??czniki lampy lub led.
  • Styki do lampy lub diody s? dwuno?ne, aby zapewni? niezawodny kontakt z lamp? lub diod? LED.
  • Do produkcji tych przycisków u?ywane s? wy??cznie materia?y zatwierdzone przez UL.
  • Do stosowania z podstawowymi lampami klinowymi 5mm lub diodami LED (nie ma w zestawie).
  • Standardowo wyposa?ony w mikroprze??cznik Cherry DB5 z ko?cówkami 2,8 mm dla ?atwego pod??czenia.
  • Dost?pny w 6 ró?nych kolorach: czerwonym, pomara?czowym, ?ó?tym, zielonym, niebieskim lub bia?ym.
  • Wszystkie przyciski s? dostarczane bez lampy, diody lub grafiki