Evolution Hopper Cctalk ITA 19-26,4 mm monety - Z??cze tylne

: EV02003

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

 • Po??czenie niezwykle odpornych tworzyw oraz zaawansowanej elektroniki pozwoli?o stworzy? urz?dzenie o niskich kosztach zakupu i u?ytkowania.
 • Tego typu hoppera mo?na u?ywa? do wydawania 95% monet i ?etonów z ca?ego ?wiata bez konieczno?ci przeprowadzania dodatkowego wzorcowania.
 • Evolution jest ca?kowicie zamienny z innymi modelami funkcjonuj?cymi obecnie na rynku.
 • Cechy charakterystyczne:
 • ?atwo dost?pna, wyjmowana karta, usprawniaj?ca wykonywanie czynno?ci konserwacyjnych
 • Sterowany elektronicznie silnik pr?du sta?ego o zredukowanym poziomie tarcia i ha?asu
 • Wyposa?ony w wewn?trzn? mieszark? oraz dodatkowy system elektroniczny zapobiegaj?cy zacinaniu si? monet
 • Aby zamieni? wersj? hoppera zestandardowej na przyleg??, wystarczy po prostu odkr?ci? przymocowan? dwiema ?rubami pokryw? doln? i przesun?? z??cze na drug? stron?
 • Ca?kowicie kompatybilny z hopperem Universal Evolution
 • Interfejsy: standardowy równoleg?y lub standardowy ccTalk. Ten ostatni zapewnia wysoki poziom bezpiecze?stwa oraz ?atw? obs?ug? techniczn?
 • Funkcje:
 • Silnik na pr?d sta?y
 • Podwójny rodzaj instalacji: przyleg?y i standardowy
 • Czynno?ci konserwacyjne ograniczone do minimum
 • Zredukowany ha?as
 • Wewn?trzny system chroni?cy przed zacinaniem