Opis

 • WGR to urz?dzenie do obs?ugi monet w formie karuzeli, charakteryzuj?ce si? dwoma specyficznymi funkcjami: przechowuje monety oraz pe?ni funkcj? depozytu odrzuconych monet, jednocze?nie pracuj?c jako mechanizm wyp?aty. Depozyt zwraca wrzucone monety dzia?aj?c na zasadzie Last-In, First-Out (LIFO).
 • Te funkcje zapewniaj? u?ytkownikowi optymalne bezpiecze?stwo obs?ugi monet. Modu?owa budowa umo?liwia u?o?enie urz?dze? jedno na drugim w jednej obudowie, w wyniku czego powstaje kompletny magazyn monet i system wyp?aty.
 • Cechy charakterystyczne:
 • Cylindrycznie zaprojektowany magazyn z 53 przegródkami, z których w 50, wprowadzone monety mog? by? przechowywane. Konstrukcja mechaniczna karuzeli pozwala na obs?ug? wszystkich monet
 • Wprowadzane do WGR monety nie wymagaj? dodatkowego zniszczony
 • Odnosi si? to równie? do nadmiaru monet i monet, które s? odrzucane przez weryfikator. Wszystkie monety przechodz? przez magazyn
 • Pojemno?? monet 50 (?rednica 11 ÷33.3 mm, do3.3 mmgrubo?ci)
 • 3 sensory optyczne na wej?ciu monet, silniku i w pozycji migawki
 • 3 kana?y dla akceptacji, przepe?nienia i odrzutu
 • Dwukierunkowy silnik po??czony z ko?em z?batym, do przesuwu magazynu w przód i w ty?. Pozycja silnika monitorowana jest przez szczelinowy prze??cznik optyczny i ta informacja jest przesy?ana do jednostki centralnej. Jest wi?c mo?liwe umieszczenie silnika tak, ?e nast?pna pusta komora jest w po?o?eniu akceptuj?cym kolejne wprowadzone monety
 • Elektromagnetyczna migawka zamykaj?ca kana? przyjmuj?cy monety. Po?o?enie migawki jest monitorowane przez diody LED
 • ?atwy monta? kilku urz?dze? WGR w jeden system obs?uguj?cy monety
 • Ka?dy nomina? monety jest przypisany do osobnego magazynu. Jednostka centralna kontroluje ca?y proces i obs?uguje magazyny (opcja)
 • W sytuacji, gdy wszystkie przedzia?y w magazynie s? pe?ne, pierwsza moneta przedostaje si? przez specjalny otwór do nast?pnego magazynu. Magazyny u?o?one s? jeden nad drugim przez co monety spadaj? do kolejnych magazynów a nast?pnie do kasetki
 • Sensor na wyj?ciu monety informuje jednostk? centraln? o z?ym przekierowaniu monety (opcja)
 • Interfejs: BUS I2C