Polityka prywatno?ci

Niniejsza polityka prywatno?ci zosta?a opracowana z my?l o osobach zainteresowanych tym, jak ich ?informacje umo?liwiajce identyfikacj? osoby? (PII) s u?ytkowane w sieci. Informacje umo?liwiajce identyfikacj? osoby (personally identifiable information ? PII) w rozumieniu unijnego prawa prywatno?ci i przepisów w sprawie bezpiecze?stwa informacji (Ustawa 2009/136/CE, a nast?pnie integracja z polityk dotyczc ciasteczek w Zaleceniu 2/2001), stanowi informacje, które mog by? wykorzystywane samodzielnie lub wraz z innymi informacjami w celu zidentyfikowania lub zlokalizowania pojedynczej osoby lub nawizania z ni kontaktu, bd? te? w celu zidentyfikowania osoby w danym kontek?cie. Prosimy o uwa?ne zapoznanie si? z tre?ci naszej polityki prywatno?ci, aby w sposób klarowny zorientowa? si?, jak gromadzimy, u?ytkujemy, chronimy lub w inny sposób traktujemy Pana(-i) informacje umo?liwiajce identyfikacj? osoby zgodnie z nasz stron internetow.

1. Jakie informacje osobiste uzyskujemy od osób, które odwiedzaj? nasz? stron??
Sk?adaj?c zamówienie lub rejestruj?c si? na naszej stronie, mo?e Pan(-i) zosta? poproszony(-a) o wpisanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mailowego, adresu pocztowego, danych osobowych lub innych szczegó?ów, co u?atwi Panu(-i) korzystanie z naszej strony.

2. Kiedy pobieramy informacje?
Informacje od Pana(-i) pobieramy w momencie, gdy zarejestruje si? Pan(-i) na naszej stronie, wpisze si? na list? abonentów newslettera lub poprzez ciasteczka.

3. W jaki sposób wykorzystujemy Pana(-i) informacje?
Mo?emy wykorzystywa? dane pobrane od Pana(-i) w momencie Pana(-i) rejestracji, dokonywania zapisu na list? odbiorców newslettera, udzielania informacji w odpowiedzi na ankiet? lub komunikat marketingowy, przegl?dania strony lub korzystania z innych okre?lonych funkcji strony do nast?puj?cych celów:

 • Do personalizacji wizyt u?ytkownika i umo?liwienia nam dostarczania tre?ci i ofert produktów, którymi jest Pan(-i) najbardziej zainteresowany(-a).
 • Do udoskonalania naszej strony internetowej i ?wiadczenia lepszych us?ug na Pana(-i) rzecz.
 • Do usprawniania obs?ugi klienta i sprawniejszego odpowiadania na zapytania i pro?by dotycz?ce obs?ugi klienta.
 • Do zarz?dzania konkursem, promocj?, ankiet? lub inn? funkcj? strony.
 • Do przesy?ania okresowych wiadomo?ci e-mailowych na temat naszych produktów i us?ug.

4. W jaki sposób chronimy informacje o go?ciach?
Nasza strona jest regularnie skanowana pod k?tem luk w bezpiecze?stwie i znanych s?abych punktów, aby Pana(-i) wizyta na naszej stronie by?a mo?liwie najbezpieczniejsza.

5. Czy wykorzystujemy ?ciasteczka?
Tak. Ciasteczka to ma?e pliki, które strona internetowa lub jej us?ugodawca przenosi na dysk twardy Pana(-i) komputera poprzez Pana(-i) przegl?dark? (o ile Pan/-i na to zezwoli), a które umo?liwiaj? stronie internetowej lub systemom us?ugodawcy rozpoznawanie Pana(-i) przegl?darki i przechwytywanie oraz zapami?tywanie okre?lonych informacji. Stosujemy ciasteczka m.in. po to, aby ?atwiej zapami?tywa? i przetwarza? pozycje wybrane przez Pana(-i?) lub znajduj?ce si? w Pana(-i) koszyku. Ponadto s?u?? one

mo?emy ?wiadczy? Panu(-i) lepsze us?ugi. Wykorzystujemy ciasteczka tak?e po to, aby ?atwiej kompilowa? zbiorcze dane o ruchu i interakcji na stronie, co z kolei pozwala nam na ci?g?e udoskonalanie mo?liwo?ci korzystania ze strony oraz dost?pnych na niej narz?dzi. Mo?emy te? korzysta? z zaufanych us?ug osób trzecich, które ?ledz? informacje w naszym imieniu.

Mo?e Pan(-i) skonfigurowa? komputer tak, aby ostrzega? Pana(-i?) za ka?dym razem o przesy?aniu ciasteczka lub te? wy??czy? wszystkie ciasteczka. Mo?e Pan(-i) to zrobi? poprzez zmian? ustawie? swojej przegl?darki (np. Internet Explorer). Ka?da przegl?darka jest nieco inna, wi?c aby zapozna? si? z prawid?owym sposobem modyfikowania ciasteczek, nale?y zajrze? do menu pomocy swojej przegl?darki.

6. Je?li u?ytkownicy wy??czaj? ciasteczka w swojej przegl?darce
Wy??czenie ciasteczek oznacza wy??czenie niektórych funkcji, które zwi?kszaj? efektywno?? Pana(-i) wizyt na stronie internetowej, wskutek czego niektóre z naszych us?ug nie b?d? funkcjonowa? poprawnie.

7. Ujawnianie informacji podmiotom zewn?trznym
Nie sprzedajemy, nie prowadzimy obrotu ani w ?aden inny sposób nie przekazujemy podmiotom zewn?trznym Pana(-i) informacji umo?liwiaj?cych identyfikacj? osoby.

8. Linki do podmiotów zewn?trznych
Nie umieszczamy ani nie oferujemy produktów ani us?ug podmiotów zewn?trznych na naszej stronie internetowej.

9. Zapisujemy Pana(-i) adres e-mailowy w celu:
 • Przesy?ania informacji, udzielania odpowiedzi na zapytania oraz/lub inne zg?oszenia lub pytania.
 • Przesy?ania informacji o produktach, us?ugach, promocjach i wydarzeniach.
 • Przesy?ania aktualnych informacji o naszej spó?ce, naszych partnerach i naszych stowarzyszeniach afiliowanych.
 • Przesy?ania aktualnych informacji o ?wiadczeniu naszych us?ug.
 • Wpisania na nasz? list? mailingow? lub dalszego przesy?ania wiadomo?ci e-mailowych po wys?aniu pierwotnego zapytania.

W celu przestrzegania wymogów zawartych w europejskich przepisach prawnych zgadzamy si?:

 • NIE u?ywa? fa?szywych lub wprowadzaj?cych w b??d tematów lub adresów e-mailowych.
 • Umieszcza? adres fizyczny naszej siedziby g?ównej lub zak?adu.
 • Monitorowa? e-mailowe us?ugi marketingowe podmiotów zewn?trznych pod k?tem zgodno?ci z przepisami, o ile takie b?d? ?wiadczone.
 • Szybko realizowa? pro?by o zako?czenie/anulowanie subskrypcji.
 • Pozwala? u?ytkownikom na rezygnacj? z subskrypcji przy u?yciu linku na ko?cu ka?dej wiadomo?ci e-mailowej.

Je?li w dowolnym momencie b?dzie Pan(-i) chcia?(-a) zrezygnowa? z otrzymywania wiadomo?ci e-mailowych w przysz?o?ci, prosimy o przes?anie wiadomo?ci na adres marketing.nl@suzohapp.com lub skorzystanie z przycisku ?Unsubscribe? (Anuluj subskrypcj?) znajduj?cego si? w ka?dym naszym komunikacie, a wówczas natychmiast wy??czymy Pana(-i?) z wszelkiej korespondencji.

10. Kontakt z nami
Wszelkie pytania dotycz?ce niniejszej polityki prywatno?ci mo?na zg?asza? do nas na podany ni?ej adres wraz z podaniem nast?puj?cych informacji:

Do wiadomo?ci SUZOHAPP, Europe Marketing Office
SUZOHAPP Netherlands
BV Rijnzathe 12
3454 PV De Meern
The Netherlands
E-mail: marketing.nl@suzohapp.com